لیست دانشگاه های کشور

دانشگاهها ی دولتی
 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
  دانشگاه اراک
  دانشگاه ارومیه
  دانشگاه الزهرا
  دانشگاه امام صادق
  دانشگاه ایلام
  دانشگاه بوعلی سینا
  دانشگاه بین المللی امام خمینی
  دانشگاه بین المللی چابهار
  دانشگاه تربیت مدرس
  دانشگاه فرهنگیان
  دانشگاه تهران
  دانشگاه کاشان
  دانشگاه گیلان
 
 دانشگاه صنعتی سهند تبریز
  دانشگاه علامه طباطبایی
  دانشگاه علم و صنعت ایران
  دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی
  دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  دانشگاه علوم پزشکی بابل
  دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  دانشگاه علوم پزشکی تهران
  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
  دانشگاه علوم پزشکی شیراز
  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
  دانشگاه علوم پزشکی گیلان
  دانشگاه علوم پزشکی همدان
  دانشگاه علوم حدیث
  دانشگاه فردوسی مشهد
  دانشگاه هنر
 دانشگاه پیام نور
  دانشگاه جامع علمی کاربردی
  دانشگاه سمنان
  دانشگاه سیستان و بلوچستان
  دانشگاه شیراز
  دانشگاه شهرکرد
  دانشگاه شهید باهنر کرمان
  دانشگاه شهید بهشتی
  دانشگاه لرستان
  دانشگاه شهید چمران اهواز
  دانشگاه صنعت نفت
  دانشگاه صنعتی اصفهان
  دانشگاه مححق اردبیلی
  دانشگاه مفید
  دانشگاه یاسوج