اخبار > کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی( ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه)